Ogólne warunki użytkowania

Artykuł 1 – Informacje obowiązkowe

POINTCO CAPITAL tworzą trzy podmioty: POINTCO INVESTMENT, POINTCO ASSET MANAGEMENT oraz POINTCO HEALTHCARE.

POINTCO INVESTMENT oferuje możliwości inwestycyjne i wsparcie szyte na miarę w realizacji transakcji nieruchomościowych.

POINTCO ASSET MANAGEMENT realizuje projekty budowlane we współpracy z europejskimi partnerami oraz uczestniczy w transakcjach jako sprzedawca towarów.

POINTCO HEALTHCARE wspiera operatorów z sektora ochrony zdrowia w ich rozwoju i oferuje im usługę poszukiwania finansowania oraz możliwości przejęć zewnętrznych (M&A).

Niniejsza strona internetowa http://www.pointcocapital.com (zwana dalej „Stroną”) jest publikowana przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością POINTCO CAPITAL (zwaną dalej „POINTCO CAPITAL”), z kapitałem w wysokości 100 000 EUR, z siedzibą pod adresem 10 rue de Penthièvre, 75008, Paris, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek Paryż pod numerem 539 807 677 (wewnątrzwspólnotowy numer VAT : FR89539807677).

W przypadku kontaktu:
E-mail: contact@pointcocapital.fr
Telefon : (+33) 1 76 43 34 44

 

Artykuł 2 – Postanowienia ogólne dotyczące niniejszych ogólnych warunków użytkowania (zwane dalej „OWU”)

Korzystanie ze Strony oznacza pełną akceptację przez użytkowników Strony (zwanych dalej „Użytkownikiem(ami)”) OWU opisanych poniżej.

POINTCO CAPITAL informuje Użytkowników, że niniejszy Regulamin może być w każdej chwili modyfikowany, uzupełniany lub aktualizowany. Zmiany te są publikowane, gdy są publikowane online i uznaje się je za zaakceptowane bez zastrzeżeń podczas uzyskiwania dostępu do Witryny po ich umieszczeniu w Internecie. Użytkownikom zaleca się regularne sprawdzanie tej strony.

 

Artykuł 3 – Postanowienia ogólne dotyczące Strony

Celem Strony jest dostarczanie informacji o wszystkich usługach oferowanych przez POINTCO CAPITAL.
Strona jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. O przerwie spowodowanej konserwacją techniczną może jednak zadecydować POINTCO CAPITAL, który następnie dołoży starań, aby z wyprzedzeniem poinformować Użytkowników o terminach i godzinach interwencji.
Zawartość Strony jest regularnie aktualizowana przez POINTCO CAPITAL, która może ją modyfikować w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
POINTCO CAPITAL dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie były jak najdokładniejsze. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, ani przez siebie, ani przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.
Wszystkie informacje wskazane na Stronie są podane jako wskazówka i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na temat Strony nie są wyczerpujące. Są one nadawane z zastrzeżeniem zmian, które zostały wprowadzone od czasu ich umieszczenia w Internecie.

 

Artykuł 4 – Własność intelektualna

POINTCO CAPITAL jest właścicielem praw do nazw, znaków towarowych i logo POINTCO CAPITAL, POINTCO INVESTMENT, POINTCO HEALTHCARE i POINTCO ASSET MANAGEMENT, a także powiązanych nazw domen.

Strona jako całość, jej ogólna struktura, a także oprogramowanie, struktury drzew, teksty, obrazy, grafiki, fotografie, ilustracje, diagramy, logo, dźwięki, animacje i wszelkie inne elementy składające się na Stronę są dziełami umysłu i tworami chronionymi prawem własności intelektualnej. Elementy te stanowią wyłączną własność POINTCO CAPITAL lub są regularnie eksploatowane na podstawie licencji, a POINTCO CAPITAL jest wyłącznie uprawniony do korzystania z praw własności intelektualnej z nimi związanych.
Korzystanie z całości lub części Strony, w szczególności poprzez pobieranie, powielanie, przesyłanie, przedstawianie lub rozpowszechnianie w celach innych niż użytek osobisty i prywatny w celach niekomercyjnych jest surowo zabronione. Naruszenie tych przepisów naraża Cię na kary przewidziane zarówno przez Kodeks własności intelektualnej i Kodeks karny z tytułu naruszenia prawa autorskiego i prawa znaków towarowych, jak i przez Kodeks cywilny w sprawach odpowiedzialności cywilnej.
Tworzenie linków hipertekstowych do Strony może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą POINTCO CAPITAL, która to autoryzacja może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Artykuł 5 – Dane osobowe

POINTCO CAPITAL wdraża Politykę Ochrony Danych Osobowych („Dane Osobowe”) udostępnianą Użytkownikom na Stronie (dostępną tutaj).

 

Artykuł 6 – Pliki cookies

POINTCO CAPITAL może wykorzystywać pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i działania tej Strony, a także w celu ustalenia statystyk i natężenia ruchu na tej Stronie.

„Cookie” to mały plik (mniej niż 4 KB), przechowywany przez Stronę na dysku twardym Użytkownika, zawierający informacje dotyczące nawyków przeglądania Użytkownika.

Pliki te umożliwiają przetwarzanie statystyk i informacji o ruchu drogowym, ułatwiają nawigację i ulepszają obsługę dla wygody Użytkownika.

W przypadku korzystania z plików „cookies” obejmujących zapisywanie i analizę danych osobowych konieczne jest uzyskanie zgody Użytkownika.

Niniejsza zgoda Użytkownika jest uważana za ważną przez okres maksymalnie 6 (sześć) miesięcy. Po upływie tego okresu strona ponownie poprosi Użytkownika o zgodę na zapisywanie plików „cookies” na jego dysku twardym.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do działania serwisu, umieszczane są na urządzeniu końcowym Użytkownika dopiero po uzyskaniu jego zgody. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, w następujący sposób:

Ogólnie rzecz biorąc, zwraca się uwagę Użytkownika, że może on sprzeciwić się rejestracji tych plików „cookies”, konfigurując oprogramowanie przeglądarki. W tym celu przydatne może być zapoznanie się z menu „Pomoc” przeglądarki.

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki „cookies”, może kontynuować przeglądanie Serwisu. Jednak jakiekolwiek nieprawidłowe działanie Witryny spowodowane tą manipulacją nie może być uważane za spowodowane przez wydawcę Strony.

Przeglądając stronę Użytkownik jest informowany, że pliki „cookies” podmiotów trzecich mogą być zapisywane.

Ponadto strona integruje przyciski sieci społecznościowych, umożliwiając Użytkownikowi udostępnianie swojej aktywności na Stronie. Pliki „cookies” z tych sieci społecznościowych mogą być zatem przechowywane na komputerze Użytkownika podczas korzystania z tych funkcji.

Zwraca się uwagę Użytkownika na fakt, że strony te mają własne polityki prywatności i ogólne warunki użytkowania, które mogą różnić się od Strony. Wydawca Strony zaprasza Użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności i ogólnymi warunkami korzystania z tych Stron.

 

Artykuł 7 – Gwarancje i odpowiedzialność

POINTCO CAPITAL dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne za pośrednictwem Strony były dokładne i aktualne. POINTCO CAPITAL nie gwarantuje jednak w żaden sposób, że informacje te są dokładne, kompletne i aktualne.

POINTCO CAPITAL nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, dotyczącej całości lub części Strony. POINTCO CAPITAL nie ponosi również wszelkiej odpowiedzialności za dostęp i zawartość stron powiązanych ze Stroną.

W żadnym wypadku POINTCO CAPITAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru i konsekwencji, wynikające z konsultacji lub korzystania ze Strony.

Użytkownik strony zobowiązuje się do uzyskania dostępu do Strony za pomocą najnowszego sprzętu, nie zawierającego wirusów i zaktualizowanej przeglądarki ostatniej generacji.

POINTCO CAPITAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone sprzętowi Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Strony.

POINTCO CAPITAL nie ponosi również odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak na przykład utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze Strony.

POINTCO CAPITAL nie kontroluje ryzyka związanego z funkcjonowaniem sieci Internet i zwraca uwagę Użytkowników na istnienie ewentualnych zagrożeń w zakresie poufności danych przepływających przez sieć.

Wszystkie strony z hiperłączem do Strony nie są pod kontrolą POINTCO CAPITAL, która w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym redakcyjnej) za dostęp i zawartość tych stron.

 

Artykuł 8 – Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin jest ustanowiony zgodnie z obowiązującym prawem francuskim i podlega prawu francuskiemu.

Sąd Sądowy w Paryżu jest właściwy terytorialnie do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem ze Strony.